Podmienky ochrany osobných údajov

 

Zásady spracúvania osobných údajov

 

      

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

 

 

Vážení zákazníci,

 

aby sme si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s ktorými prevádzkovateľ Flexy panely, s. r. o., IČO: 55 907 563, so sídlom Nová 166/28, 946 32 Šrobárová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 61973/N (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Osobné údaje sú:

a)

spracúvané prevádzkovateľom Flexy panely, s. r. o., IČO: 55 907 563, so sídlom Nová 166/28, 946 32 Šrobárová , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 61973/N;

 

b)

spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

c)

získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; („obmedzenie účelu“);

 

d)

primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

 

e)

správne a podľa potreby aktualizované; prevádzkovateľ prijal potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

 

f)

uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; („minimalizácia uchovávania“);

 

g)

spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

 

Dotknutá osoba je:

 

osoba, ktorá má záujem o kúpu veľkoformátového obkladu, 3D lamiel rôznych tvarov a iných produktov ponúkaných na internetovej stránke prevádzkovateľa https://www.flexypanely.com/, a ktorá sa na základe zmluvy s prevádzkovateľom stáva účastníkom zmluvného vzťahu.

 

 • Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu;

 

 • Na zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ prijal potrebné technické a organizačné opatrenia.

 

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v listinnej podobe ako aj v elektronickej podobe, bez možnosti ich zneužitia.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 

 • Plnenie zmluvných povinností,
 • Plnenie zákonných povinností,
 • Marketingové účely.

 

Plnenie zmluvných povinností

 

Za účelom plnenia zmluvných práv a povinností (právny základ spracúvania) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa,  príp. bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, údaje o nákupoch a dopytoch, prípadne údaje súvisiace s nákupom. Za účelom uzatvorenia zmluvy prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje poskytnuté v rámci predzmluvných vzťahov (napr. kontaktný formulár a iné)

 

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy prevádzkovateľom ako aj zmluvnou požiadavkou. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné zmluvu uzavrieť, ani plniť práva a povinnosti ktoré z nej vyplývajú. Ak chce dotknutá osoba s prevádzkovateľom zmluvu uzavrieť, je povinná osobné údaje poskytnúť.

 

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a na nevyhnutný čas po jeho skončení a archivované po dobu určenú osobitnými predpismi alebo potrebnú pre účelné uplatnenie práv prevádzkovateľa (napr. vymáhanie pohľadávok).

 

Za účelom plnenia záväzku zo zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretej osobe (sprostredkovateľovi) sídliacej v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje osobe, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje spracúvanie, zálohovanie a uchovávanie údajov, vývoj/zdokonaľovanie/údržbu služieb spojených s prevádzkou e-shopu,  kuriérske služby, prepravu tovaru, prípadne iným osobám vykonávajúcim spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvných povinností za prevádzkovateľa na základe osobitnej zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

Plnenie zákonných povinností

 

Osobné údaje získané pri uzatváraní zmluvy prevádzkovateľ spracúva za účelom splnenia si svojich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Rozsah osobných údajov určujú osobitné predpisy. Za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel sú nasledovné právne predpisy:

 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

zákon č. 595/2003 o dani z príjmov;

 

Doba uchovávania osobných údajov je v rozsahu minimálne 10 rokov, ak osobitné predpisy neustanovujú dlhšiu dobu.

 

Osobné údaje sa nezverejňujú a poskytujú sa len sprostredkovateľovi za účelom spracovania účtovníctva a sprístupňujú sa príslušným štátnym orgánom na základe osobitného predpisu. Osobné údaje nie sú poskytované tretej osobe (sprostredkovateľovi) do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

Marketingové účely

 

Za účelom priameho marketingu, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje sa nezverejňujú a nie sú poskytované tretej osobe (sprostredkovateľovi) do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi, ktorý pre prevádzkovateľa vykonáva marketingové činnosti.

 

Proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo namietať. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Osobné údaje sú spracúvané po nevyhnutnú dobu, resp. po dobu doručenia námietky dotknutej osoby.

 

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

 

Požívanie súborov cookies

 

Na vytvorenie ponuky podľa predstáv záujemcov o produkty prevádzkovateľa, prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie, ako napr. pixely, tagy a pod. (tzv. „cookies“). Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu využívania webovej stránky prevádzkovateľa.

 

Doba uchovávania súborov cookies:

 

Väčšina súborov cookies, je po ukončení relácie v prehliadači automaticky vymazaná z pevného disku užívateľa (tzv. dočasné súbory cookies alebo session cookies). Prevádzkovateľ používa aj také súbory cookies, ktoré zostávajú na pevnom disku užívateľa aj po ukončení relácie („perzistentné cookies“). Pri ďalšej návšteve prevádzkovateľ automaticky rozpozná, že užívateľ už jeho stránky navštívili a vie, ktoré záznamy a nastavenia uprednostňuje. Tieto súbory cookies slúžia predovšetkým na to, aby bola ponuka prevádzkovateľa prístupnejšia pre užívateľa, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookies, ktoré prevádzkovateľ používa, sú uvedené v nastaveniach súborov cookies.

 

Typy súborov cookies:

 1. a) Nevyhnutné súbory cookies (tzv. technické cookies) prevádzkovateľ používa pre účely správneho fungovania internetovej stránky. Vypnutie týchto súborov cookies môže spôsobiť jej nesprávne fungovanie.
 2. b) Prevádzkovateľ využíva súbory cookies pre marketingové a propagačné účely, aby na báze analýzy správania užívateľov pri surfovaní bol schopný vyvodiť závery o ich záujmoch a potrebách a mohol segmentovať užívateľa s rovnakými alebo podobnými záujmami a potrebami (cieľové skupiny). Tieto cookies sa navyše používajú na riadenie početnosti zobrazenia reklám (najmä k ich obmedzeniu) a meranie vplyvu, obzvlášť efektívnosti kampaní. Cez reklamné siete môže tiež nastať používanie cookies tretích strán, ktoré sa používajú v súvislosti s ich službami. Tieto súbory cookies zisťujú, či užívateľ navštívil webovú stránku a odovzdávajú informácie tretej strane, kde môžu byť prepojené s funkciami poskytovanými inými organizáciami. Okrem toho špeciálne cookies umožňujú aktivovanie reklamy užívateľom sociálnych sietí.
 3. c) Analytické súbory cookies slúžia na sledovanie správania užívateľa na internetovej stránke a jeho následného vyhodnocovania, a to za účelom zlepšenia a prispôsobenia internetovej stránky potrebám užívateľov.
 4. d) Funkčné súbory cookies slúžia na zapamätanie si volieb užívateľov (napríklad jazykové preferencie, prihlasovacie údaje) a na prispôsobenie funkcií internetovej stránky potrebám užívateľa.

 

Na použitie cookies je potrebný súhlas užívateľa. Súhlas môže užívateľ poskytnúť pred tým ako začne prehliadať internetové stránky prevádzkovateľa. Neposkytnutie súhlasu nebráni technickému uloženiu údajov (tzv. „technických cookies“) alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ rešpektuje rozhodnutia užívateľov o akceptácii cookies. Súhlas, ktorý užívateľ poskytne, môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@flexypanely.com.

 

 

 

 

 

Poučenie o Vašich právach

 

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

 

                                                                                                                

 1. V súlade s Nariadením majú dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov nasledovné práva:

 

 • Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané má právo vedieť, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje. Pokiaľ osobné údaje spracúva dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k týmto údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ vydá dotknutej osobe potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov a poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré dotknutá osoba požiada má prevádzkovateľ právo účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade, ak prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje dotknutá osoba má právo požiadať o opravu osobných údajov. Zároveň má právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu.

 

 • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade spracovania osobných údajov na marketingové účely, má dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, bol odvolaný,
 3. voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia dotknutá osoba namieta a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanej osobe mladšej ako 16 rokov.

 

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu –dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie jej osobných údajov. V prípade vyhovenia žiadosti dotknutej osoby bude prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania osobných údajov dôjde, ak dotknutá osob prevádzkovateľovi oznámi, že jej osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne, avšak dotknutá osoba nesúhlasí s ich vymazaním a na miesto toho žiada, aby prevádzkovateľ spracúvanie jej osobných údajov len obmedzil; osobné údaje už prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov, a to až kým prevádzkovateľ neoverí, či jeho oprávnené záujmy prevažujú nad dôvodmi na obmedzenie spracúvania.

 

 • Právo na prenosnosť údajov – ak to nie je v rozpore so zmluvou a platnými právnymi predpismi má dotknutá osoba právo žiadať, aby jej prevádzkovateľ poskytol jej osobné údaje v elektronickej forme, ktorá umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa, aby jej osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on.

 

 • Právo namietať – dotknutá osobamá právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na: info@flexypanely.com.

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz